SLOVENSKÁ ŽULA

Spoločnosť Slovenská žula s.r.o. (pôvodne ROCK WORKS s.r.o.) sa začala venovať ťažbe granodioritu v roku 2017.

Granodiorit je vyvretá hornina, jej známejšie pomenovanie je tatranská žula typ Sihla. Svojou kvalitou je porovnateľná so švédskymi a libereckými žulami. Jej využitie je rozmanité, od ušľachtilej kamenárskej výroby (ťažba blokov) až po rôzne použitie v stavebníctve.

Ložisko Čierny Balog patrí do katastra obce Čierny Balog, ktorý hraničí s katastrom obce Sihla, okres Brezno, Banskobystrický kraj. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty II. triedy Brezno – Hriňová.

Ložisko Čierny Balog tvorí šedý, rovnomerne zrnitý, stredne až hrubozrnitý biotitický granodiorit.

Spoločnosť vyrába celý sortiment frakcií, ktoré majú potrebné certifikácie na použitie od zásypových materiálov až po plnivo do betónových a bitúmenových zmesí, a venuje sa hrubej aj ušľachtilej kamenárskej výrobe.

V súčasnej dobe drží ložisko Čierny Balog I., ako jediné na Slovensku, povolenie na ťažbu grandioritu, ktorý je vhodný aj na dekoratívne účely.

Celková plocha ťažobného priestoru je 11,5 ha. V súčasnosti sa ťaží približne na 10 % tohto územia. Ložisko v sebe skrýva mohutný potenciál do budúcnosti a má ojedinelé postavenie na celoeurópskom trhu s kamenivom a kamenárskymi výrobkami.

V roku 2020 sa spoločnosť ROCK WORKS s.r.o. stala členom investičnej skupiny PREMIOT Group, a.s..

V roku 2021 prešla pod vedenie PREMIOT ťažobná SK a.s. a v roku 2022 zmenila názov na Slovenská žula s.r.o.

Certifikáty
Slovenská žula s.r.o. je súčasťou PREMIOT ťažobná SK a.s..

PREMIOT ťažobná SK a.s. je členom investičnej skupiny PREMIOT Group, a.s.